Gedichten

Kerstmis 2015

Waar Liefde
stroomt
wijsheid
woont
waar wetten
van oorzaak
en gevolg
loont
geeft Kerstmis
hoop
geloof
de doop
van vrede en
geluk
samen stroomt
de vluchteling
het kwaad
ontloopt
de angst
ont troont
religies
samen gaan
in EEN
Gods bestaan
gezondheid
in relatie tot
LICHT
geeft dit
inzicht

In nij begin

Sa lyts
Sa yn ‘t begjin
‘t nije libben
Foar dyn heit en mem

Wat groeit der dôchs
Yn mem har liif
Wat soe ‘t witte
Wat der groeit

De grutte fraach
Foar pake en beppe
Sa lyts
In dream
In nij begjin
‘t nije libben

Foar oer-pake en beppe
In nij begjin
Yn in oare tiid
LEAFDE
Lyts- lytsbern
Sykhelje de azem
Yn in nij begjin

Wa kin de takomst witte litte
De wei leit iepen
Hoe sil ‘t hjitte

Lytse poppe
In nij begjin
Dream de dreamen
Fan dyn nij begjin

Dyn widze
Yn ‘t heitelân
De memmetaal
Yn ‘t herte opsletten

Wa soe
Net san lyts berntsje
Yn ‘earmen nimme wolle

Dream dyn dreamen
Dei nei dei
By sinne en by rein
It tsjustere net oersleind

De reinbôge kleuret de jiertiden
It moanne ljocht skynt oer ûs
âldfears grûnFryslân o Fryslân

In nij begjin
Litte wy om dizze berte sjonge
In nei begjin

Wat heet weten

Voor mijn zielsverwanten
Als document
Van een tijdsbestek
En langer
Als doel
Als teken
Vrede

 

Onlangs is er een luister-dichten CD uitgebracht 'Wat heet weten'.

Deze luister-dichten CD is te koop voor € 7,50. Email mij voor meer informatie.